Estimoto wykorzystuje pliki cookie do optymalnego prezentowania strony internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Polityka prywatności

Regulamin Estimoto

Stand : 01.10.2019

Postanowienia wstępne
Regulamin usługi Portalu Estimoto Polska określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.estimoto.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy
Korzystanie z Portalu Estimoto Polska wymaga akceptacji poniższego Regulaminu, którego warunki stanowią integralną część Umowy obowiązującej wszystkich Użytkowników, a w przypadku Kupujących wymaga dodatkowo zawarcia Umowy Estimoto Polska z Kupującym, zdefiniowanej poniżej.

I. Definicje

Administrator, Estimoto
Estimoto Polska sp. z o.o., ul. Kościuszki 3J/B, 32-020 Wieliczka

Regulamin
niniejszy dokument stanowiący umowę o Usługę, świadczoną drogą elektroniczną w Portalu Estimoto.

Oferta
propozycja zawarcia umowy sprzedaży składana przez Kupującego w odniesieniu do wybranego Ogłoszenia, zawierająca cenę i ustosunkowanie do innych warunków, które są wymagane przez Sprzedającego w Ogłoszeniu.

Ogłoszenie
ogłoszenie przez Sprzedającego faktu posiadania Motocyklu do sprzedaży, w szczególności zawierające opis i zdjęcie Motocykla i obszar geograficzny, w którym możliwy jest odbiór Motocykla po Transakcji oraz dodatkowe wymagania dla Kupujących poza ceną.

Konto Użytkownika, Konto
indywidualne lub tymczasowe konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Usługi. Kupujący dysponują stałym Kontem, powiązanym z Hasłem i Loginem, zaś Sprzedający Kontem tymczasowym, niepowiązanym z Hasłem i Loginem, pozwalającym na publikację Ogłoszenia, komunikację Administratora ze Sprzedającym (w tym przekazanie najkorzystniejszej Oferty) oraz, w przypadku akceptacji Oferty, na przekazanie Sprzedającemu danych Kupującego w celu zawarcia Transakcji

Okres Ważności Ogłoszenia
okres wyświetlania Ogłoszenia w Portalu Estimoto Polska, po upływie którego Sprzedający uzyskuje informacje o najkorzystniejszej Ofercie. Okres Ważności Ogłoszenia wynika z Regulaminu (pkt II.9 Regulaminu). Okres Ważności Oferty może być skracany za porozumieniem pomiędzy Sprzedającym i Administratorem Portalu Estimoto.

Urządzenie
urządzenie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi np. smartfon, tablet, komputer.

Okres Trwałości Oferty
okres ważności Oferty, którą Administrator przekazał Sprzedającemu (najczęściej jest to pojedyncza Oferta najkorzystniejsza cenowo, chyba, że występuje wyjątek, o którym mowa w pkt II.15 Regulaminu), podczas którego Kupujący jest związany Ofertą, a Sprzedający może ją przyjąć. Okres Trwałości Oferty wynika z Regulaminu (pkt II.14 Regulaminu).

Sprzedający
Użytkownik publikujący Ogłoszenie w celu zawarcia Transakcji.

Kontrakt
propozycja zawarcia umowy sprzedaży składana przez Kupującego w odniesieniu do wybranego Ogłoszenia, zawierająca cenę i ustosunkowanie do innych warunków, które są wymagane przez Sprzedającego w Ogłoszeniu

II. Przedmiot i przebieg Usługi

Postanowienia ogólne
 1. Przedmiotem Usługi jest określenie warunków korzystania z Portalu Estimoto, dostarczanej przez Administratora jako platformy ogłoszeniowej dla Sprzedających z jednej strony oraz stwarzania przez Estimoto Polska warunków do składania przez Kupujących wiążących Ofert z drugiej, wskazania Oferty najkorzystniejszej, przekazywania jej Sprzedającemu i umożliwienia Użytkownikom zawarcia Transakcji.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi przez Kupujących jest posiadanie Konta Użytkownika, zakładanego przez Administratora po zawarciu Umowy Estimoto Polska z Kupującym.
 3. Celem Portalu Estimoto jest wsparcie procesu określonego w punkcie II.1 Regulaminu Portal Estimoto nie jest stroną Transakcji. Użytkownicy zawierają Transakcje bez udziału Administratora, a przekazanie Oferty Sprzedającemu nie kreuje obowiązku zawarcia Transakcji.
 4. Sprzedającymi mogą być jedynie osoby które ukończyły 18 lat oraz mają miejsce swojego stałego pobytu na terenie Niemiec, zaś Kupującymi mogą być jedynie przedsiębiorcy, z którymi Administrator ma podpisaną Umowę z Kupującym.
 5. Sprzedający publikuje Ogłoszenie za pośrednictwem tymczasowego Konta Użytkownika, które jest ograniczone w funkcjonalnościach do niezbędnego minimum i nie wymaga zawierania umowy w formie pisemnej. W celu opublikowania Ogłoszenia Motocykla Sprzedający podaje w formularzu wymagane dane o Motocyklu tj. Marke, Model, Przebieg itd. , szczególne wymagania dla Oferty poza podaniem ceny, jeśli Sprzedający takie wymagania posiada, przesyła jego zdjęcie, oraz podaje dane Sprzedającego, w tym adres e-mail do kontaktu oraz telefon, a następnie akceptuje Regulamin.
 6. Umieszczając zdjęcie Motocykla w Portalu Estimoto Polska Sprzedający potwierdza, że posiada prawa, w szczególności prawa autorskie, jeśli występują, do przesłanego zdjęcia i zdjęcia nie narusza niczyich praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw do wizerunku. Sprzedający dokłada starań, aby na zdjęciu nie znajdowały się wizerunki żadnych osób ani jakiekolwiek dane pozwalające na identyfikację Sprzedającego; w razie naruszenia wymagań dla zdjęć określonych w niniejszym Regulaminie lub podejrzenia takiego naruszenia przez Administratora w wyniku własnej analizy lub na podstawie otrzymanej notyfikacji, Administrator może niezwłocznie i trwale usunąć Ogłoszenie oraz zdjęcie z Portalu Estimoto Polska. Ogłoszenie pojawia się w Portalu Kupujących po jego akceptacji przez Administratora.
 7. Ogłoszenie dotyczące Motocykla publikowane przez Sprzedającego nie stanowi wiążącej woli zawarcia Transakcji ani żadnej formy oferty. Sprzedający nie ma również obowiązku zaakceptowania Oferty (w wyjątkowych przypadkach: Ofert) przekazanej przez Portal Estimoto Polska.
 8. Ogłoszenie jest publikowane w Portalu Estimoto przez maksymalnie 14 dni (Okres Ważności Ogłoszenia) od momentu jego akceptacji przez Administratora i pojawienia się w Portalu Kupujących.
 9. Po upływie Okresu Ważności Ogłoszenia - a w wyjątkowych przypadkach, ustalonych indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Administratorem, przed upływem Okresu Ważności Ogłoszenia - Sprzedający otrzymuje treść najkorzystniejszej Oferty. Sprzedający otrzymuje dane Kupującego tylko w razie przyjęcia Oferty w sposób opisany w Regulaminie. W razie wycofania Ogłoszenia przed upływem Okresu Ważności Ogłoszenia, Sprzedający nie uzyskuje informacji o żadnych Ofertach. Sprzedający może uzyskiwać informacje o liczbie złożonych Ofert przed upływem Okresu Ważności Ogłoszenia u Kupującego, kierując zapytanie na adres e-mail Administratora: biuro@estimoto.pl.
 10. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem Sprzedającego i Administratora Portalu Estimoto Polska, Okres Ważności Ogłoszenia może być skrócony i najkorzystniejsza Oferta przekazana Sprzedającemu wcześniej, niż wynika z Regulaminu. Skrócenie Okresu Ważności Ogłoszenia nie wpływa na długość Okresu Trwałości Oferty określonego w Regulaminie. Portal Estimoto nie odpowiada względem Kupujących za skrócenie Okresu Ważności Ogłoszenia.
 11. Kupujący składa wiążącą Ofertę zakupu Motocykla, uzupełniając Formularz Oferty poprzez podanie ceny i innych danych wymaganych przez Sprzedającego w Ogłoszeniu, potwierdzając, że jego Oferta jest ważna i wiążąca do końca Okresu Ważności Ogłoszenia oraz przez Okres Trwałości Oferty określony w Regulaminie i potwierdzając swój wybór za pośrednictwem funkcjonalności Portalu Estimoto poprzez kliknięcie w pole „Składam wiążącą Ofertę”.
 12. Najkorzystniejsza Oferta jest to Oferta zawierająca najwyższą cenę i spełniająca wszystkie inne wymagania podane przez Sprzedającego. Kupujący nie mogą zapoznawać się z Ofertami innych Kupujących. Każdy Kupujący, który złożył Ofertę zakupu, uzyskuje informację w Portalu Kupujących, czy złożona przez niego Oferta jest aktualnie najkorzystniejsza („Twoja Oferta jest w tej chwili najkorzystniejsza”), czy nie („Twoja Oferta w tej chwili nie jest najkorzystniejsza”), bezpośrednio w Portalu Kupujących i na bieżąco, tj. z opóźnieniami najwyżej co do kilku minut w razie pojawienia się nowych Ofert wpływających na to, czy Oferta danego Kupującego jest aktualnie najkorzystniejsza, czy nie.
 13. Po upływie Okresu Ważności Ogłoszenia, Sprzedający otrzymuje za pośrednictwem Portalu Estimoto wgląd tylko do najkorzystniejszej Oferty (bez danych Kupującego) i może ją przyjąć w okresie 7 dni od momentu przekazania informacji o Ofercie przez Portal Estimoto (Okres Trwałości Oferty).
 14. Das beste Angebot ist ein Angebot, das den höchsten Preis enthält und alle sonstigen Anforderungen des Verkäufers erfüllt. Die Käufer können abgegebene Angebote der anderen Käufer nicht einsehen. Jeder Käufer, der ein Kaufangebot abgegeben hat, erhält auf dem Portal spätestens nach einigen Minuten die Information, ob sein Angebot aktuell das höchste ist („Höchstgebot”), oder ob es das nicht ist „Überboten”) und ob neue Angebote auftauchen und sich darauf auswirken, dass das vorliegende Angebot dieses Käufers immer noch am höchsten ist.
 15. Regułą w Portalu Estimoto jest przekazywanie Sprzedającemu wyłącznie jednej, najkorzystniejszej Oferty, zgodnie z definicją zawartą w pkt II.13 Regulaminu. Gdyby wyjątkowo istniały Oferty, spośród których jedna jest najkorzystniejsza cenowo, ale niespełniająca wszystkich wymagań Sprzedającego, a inna korzystna cenowo, ale spełniająca również wszystkie dodatkowe wymagania Sprzedającego, Administrator zobowiązuje się przekazywać Sprzedającemu zarówno informację o Ofercie najkorzystniejszej cenowo, jak i o Ofercie korzystnej cenowo oraz spełniające pozostałe wymagania Sprzedającego, bez wskazywania danych takich Kupujących. Sprzedający ma możliwość przyjęcia jednej z przekazanych Ofert. Niniejsze postanowienie nie modyfikuje zobowiązania Portalu Estimoto względem Kupujących do przekazania Kupującym informacji, że ich Oferta jest najkorzystniejsza lub nie tylko w odniesieniu do Ofert, które spełniają wszystkie dodatkowe wymagania Sprzedającego.
 16. Do momentu zakończenia Okresu Ważności Ogłoszenia, Kupujący może zmieniać Ofertę przez zmianę odpowiednich pól Formularza Oferty wyłącznie w sposób korzystniejszy dla Sprzedającego i nie może Oferty odwołać. Zmiany Oferty są zatwierdzane przez Administratora, jeśli zmiana jest korzystniejsza dla Sprzedającego względem poprzedniej Oferty danego Kupującego. Po zakończeniu Okresu Ważności Ogłoszenia, do końca Okresu Trwałości Oferty, Oferta nie może być zmieniana ani odwoływana przez Kupującego.
 17. Sprzedający może przyjąć Ofertę poprzez kliknięcie w pole „Akceptuję Ofertę”. Oferta może być przyjęta wyłącznie w tej sposób, a żadne inne zachowanie Sprzedającego (w szczególności milczenie) nie oznacza akceptacji (przyjęcia) Oferty. Sprzedający może odrzucić Ofertę nie podając powodów. Sprzedający może nie przyjąć żadnej Oferty. Sprzedający może wycofać Motocykl z Portalu Estimoto w każdym wybranym przez siebie momencie, także w Okresie Ważności Ogłoszenia i w Okresie Trwałości Oferty.
 18. Kupujący otrzymuje dane Sprzedającego, a Sprzedający dane Kupującego, po przyjęciu Oferty Kupującego przez Sprzedającego. Kupujący nie mają możliwości uzyskiwania od Administratora lub w inny sposób danych Sprzedających, jeżeli ich Oferta nie została przyjęta. Sprzedający nie mogą uzyskiwać danych Kupujących w żaden inny sposób, niż od Administratora i pod warunkiem przyjęcia Oferty.
 19. Udostępnianie swoich danych przez Sprzedających za pośrednictwem Portalu Estimoto w inny sposób, niż za pośrednictwem Administratora po przyjęciu Oferty (np. na dostarczonych zdjęciach) stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia Ogłoszenia z Portalu Estimoto Polska. Administrator ma prawo wykluczania Użytkowników, ich Ogłoszeń i Ofert, jeśli stwierdzi naruszenie Regulaminu, praw osób trzecich lub nabierze wątpliwości co do jakichkolwiek elementów Ogłoszenia. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania, czy Ogłoszenia lub Oferty naruszają prawa osób trzecich, ale zobowiązuje się reagować bez zwłoki, zgodnie z obowiązującym prawem, na wszelkie zawiadomienia o naruszeniu praw przez takie Ogłoszenia lub Oferty.

III. Prawa i obowiązki Sprzedającego

Po zaakceptowaniu Oferty po stronie Sprzedającego powstają następujące prawa i obowiązki:
 1. Sprzedający zobowiązany jest do nieoferowania oraz niesprzedawania Motocykla stronom trzecim, tj. innym osobom niż Kupujący,
 2. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania Motocyklu i dotyczących go dokumentów na dzień odbioru i zapłaty Motocyklu przez Kupującego,
 3. W przypadku gdy Motocykl jest zabezpieczony z uwagi na wierzytelność banku lub innej instytucji finansowej, Sprzedający jest zobowiązany do umożliwienia Kupującemu skontaktowania się z tym podmiotem celem ustalenia zadłużenia oraz możliwości spłaty, jak również zobowiązuje się wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia Sprzedającego przez Kupującego, w drodze odrębnych oświadczeń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
 4. Sprzedający uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości Kupującego.

IV. Obowiązki Kupującego

Po zaakceptowaniu Oferty przez Sprzedającego po Stronie Kupującego powstają następujące prawa i obowiązki, przy uwzględnieniu odrębnych obowiązków wynikających z Umowy Estimoto Polska z Kupującym:
 1. Kupujący zobowiązany jest do ustalenia ze Sprzedającym terminu odbioru i zapłaty w terminie 7 dni,
 2. Kupujący jest zobowiązany do odebrania Motocykla w terminie 14 dni od momentu przyjęcia Oferty przez Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wyraził zgodę na późniejszy termin, w miejscu wskazanym przez Sprzedającego,
 3. Przed zapłatą Kupujący ma prawo do sprawdzenia Motocykla, m.in. poprzez jazdę próbną (jeśli Motocykl się do tego nadaje) lub przegląd techniczny na miejscu odbioru,
 4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Motocykl w gotówce, chyba że Sprzedający wyraził zgodę na inną formę zapłaty,
 5. Kupujący dysponuje uprawnieniem do sprawdzenia tożsamości Sprzedającego i prawa własności Motocykla. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest właścicielem, może zawrzeć umowę sprzedaży po okazaniu pełnomocnictwa szczególnego.

V. SLA i wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu Estimoto niezbędne jest posiadanie lub dostęp do urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki stron www umożliwiającej wyświetlanie stron www bądź urządzenia umożliwiającego połączenie telefoniczne. Do wykonania i ewentualnej edycji zdjęcia Motocyklu wystarczający jest standardowy smartfon z aparatem fotograficznym i prostym programem do edycji zdjęcia dostarczanym przez producenta smartfonu.
 2. Korzystanie z Portalu Estimoto jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Administratorem – drogą e-mailową lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora – Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta.
 3. Korzystanie z Portalu Estimoto poprzez stronę www możliwe jest pod warunkiem korzystania przez Użytkownika z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
  1. Firefox 3.5, lub wersja wyższa, lub
  2. IE 9.0, lub wersja wyższa, lub
  3. Chrome 10.0, lub wersja wyższa, lub
  4. Opera 10.0, lub wersja wyższa, lub
  5. Safari 5.0, lub wersja wyższa, lub
  6. Edge
 4. W celu rozwoju Portalu oraz minimalizowania awarii Estimoto przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych na obszarze Niemiec, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Użytkownicy informowani są z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu Estimoto Polska.
 5. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Estimoto, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Portalu Estimoto, w szczególności nie mogli się zalogować, złożyć Oferty, jej przyjąć lub odrzucić ani wystawić Ogłoszenia na Portalu Estimoto.
 6. W przypadku wystąpienia awarii technicznej:
  1. Ogłoszenia nie mogą być publikowane na Portalu Estimoto Polska;
  2. Oferty nie mogą być przyjmowane (akceptowane) przez Sprzedających;
  3. Oferty nie mogą być modyfikowane przez Kupujących;
  4. Okres Ważności Ogłoszenia lub, odpowiednio, okres pozostający do upływu czasu na przyjęcie Oferty przez Sprzedającego, zostaje przedłużony o czas, przez jaki występowała awaria techniczna, liczony w godzinach (z zaokrągleniem do pełnej godziny).
 7. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego Administratora inny niż wskazany powyżej. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Administrator podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

VI. Wykluczenia

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników w razie usunięcia Ogłoszenia, nawet bez podania przyczyny jego usunięcia.
 2. Administrator nie jest stroną Transakcji, nie gwarantuje, że Sprzedający jest uprawniony do zawarcia Transakcji, nie gwarantuje legalności Transakcji ani nie gwarantuje wykonania Transakcji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Sprzedającego, jak również za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Sprzedającego Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Sprzedających oraz osoby trzecie. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Motocykli sprzedawanych w następstwie złożonej Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży oraz prawdziwość i rzetelność podawanych przez nich informacji.
 4. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za działania Kupującego, w tym za uiszczenie przez niego ceny Motocyklu. Administrator dochodzi od Kupującego wyłącznie opłat za korzystanie z Portalu Estimoto, określonych w Umowie Estimoto z Kupującym.

VII. Dane osobiste

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby świadczenia Usługi, podawanych przez Użytkowników, jest Estimoto Polska sp.z o.o.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania statusu Użytkownika i korzystania z Usługi.
 3. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy o ochronie danych z dnia 10.05.2018 oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Dane osobowe Kupującego oraz Sprzedającego znane są jedynie Administratorowi. Administrator udostępnia wzajemnie dane osobowego Kupującego i Sprzedającego po zaakceptowaniu Oferty Kupującego. Kupujący otrzymuje wszystkie dane Sprzedającego drogą wiadomości e-mail.
 5. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych.
 6. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia dotyczących ich danych osobowych.

VIII. Reklamacje i Prawo odstąpienia

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, jeśli Administrator nie realizuje Usługi lub realizuje ją w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. W sprawie reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@estimoto.pl, w temacie wiadomości należy wpisać "Reklamacja".
 3. W zgłoszeniu reklamacji powinny zostać podane dane Użytkownika składającego reklamację, w szczególności: imię i nazwisko, dzień rejestracji Konta w Portalu Estimoto lub dzień skorzystania z Portalu Estimoto Polska, e-mail Użytkownika lub inne dane użyte w procesie rejestracji lub korzystania.
 4. Wiadomość e-mail powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności odnoszących się do przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji przyspieszy postępowanie reklamacyjne.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Portalu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora w miarę możliwości niezwłocznie, jednakże maksymalnie do 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy e-mail zwrotne wiadomości w tej sprawie wysłanych.

IX. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
  1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje obszary związane z działalnością prowadzoną przez Administratora;
  2. Konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
  3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.estimoto.pl lub Portalu, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  4. Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.estimoto.pl lub Portalu, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
  5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w pkt X.1 powyżej Administrator powiadomi Kupujących o zmianach, z co najmniej 30 (słownie: trzydziesto) - dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem udostępnionych adresów e-mail Kupujących. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Kupujących o planowanych zmianach Regulaminu. Sprzedających obowiązuje zawsze Regulamin obowiązujący w dniu, w którym opublikowali oni Ogłoszenie.
 3. Kupujący może wypowiedzieć Umowę Estimoto Polska z Kupującym w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Kupujący może dokonać drogą mailową na adres e-mail: biuro@estimoto.pl. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia przez Kupującego Umowy Estimoto Polska z Kupującym w każdym czasie na podstawach zawartych w Regulaminie.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże Kupującego, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony za pośrednictwem poczty e-mail, a Kupujący nie wypowiedział Umowy Estimoto Polska z Kupującym w terminie wskazanym w pkt VIII.3 powyżej.

X. Wypowiedzenie Umowy

 1. Sprzedającemu przysługuje w każdej chwili możliwość wypowiedzenia Umowy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie uzupełniająco stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe sądy.
 3. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: biuro@estimoto.pl.
 4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie praw przysługujących Administratorowi.
 5. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek odszkodowanie, jeżeli przyczyną zakończenia świadczenia Usługi (w szczególności usunięcia Ogłoszenia) było powzięcie przez Administratora informacji, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że korzystając ze strony internetowej www.estimoto.pl lub Portalu, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z postanowień Regulaminu.
 6. Z uwzględnieniem postanowienia pkt XII.5 wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.estimoto.pl korzystają z ochrony prawnej, w tym autorsko-prawnej i są własnością Administratora, przy uwzględnieniu praw Sprzedającego do zdjęć Motocykla publikowanych w Portalu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.10.2019